Anna teeno govori strane jezike

Konsekutivno tumaèenje koje postoji da bi se moglo shvatiti kao oblik simultanog prevoðenja, iako su to uistinu dvije potpuno nove vrste prijevoda. Konsekutivno tumaèenje raèuna na posljednje, da se tumaè smatra pored govornika, slu¹a njegov govor, a zatim, poma¾uæi sebi s bilje¹kama, prevodi cjelokupni govor na drugi jezik, a simultani prijevod se izvodi u¾ivo, u zvuènim izolacijskim mjestima. Trenutno konsekutivno prevoðenje se zamjenjuje simultanim prevoðenjem, ali se uvijek dogaða da se taj model prevoðenja radi, osobito u manjim dijelovima ljudi, na putovanjima ili na visoko specijaliziranim sastancima.

Koje su znaèajke konsekutivnog tumaèa? Trebale bi postojati velike sposobnosti za voðenje vlastite profesije. Prije svega, trebate biti ¾ena koja je vrlo otporna na stres. Konsekutivna tumaèenja su toliko veæa da se u potpunosti zavr¹avaju, tako da se osoba koja èini prijevode treba nazivati sigurnim ¾ivcima, ne mo¾e stvarati kada je u panici, jer nema rijeèi za prevoðenje odreðene fraze. Tu je i besprijekorna dikcija. Da bi prijevod bio postupan i jednostavan, mora ga artikulirati osoba s odgovarajuæim jeziènim sposobnostima, bez govornih zapreka, koje ometaju primanje poruke.

Osim toga, iznimno je va¾no koristiti odgovarajuæe kratkoroèno mi¹ljenje. Istina je da prevoditelj mo¾e, pa èak i treba, napraviti bilje¹ke koje æe mu pomoæi da zapamti tekst koji je govorio govornik, ali to ne mijenja èinjenicu da æe bilje¹ke obièno biti bilje¹ke, a ne cijela izjava govornika. Znaèajke konsekutivnog tumaèa imaju ne samo sposobnost pamæenja rijeèi koje je predlo¾ila osoba, veæ i sposobnost da ih prevedu toèno i bez sramote na drugi jezik. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, bez dobrog kratkoroènog mi¹ljenja, simultani tumaè je u umjetnosti lako potpuno neproduktivan. Trenutno se tvrdi da su najbolji konsekutivni prevoditelji u stanu kako bi zapamtili do 10 minuta teksta. Meðutim, na banci, koja je sama po sebi vrijedna, treba imati na umu da bi dobar prevoditelj trebao biti dobro znanje jezika, poznavanje slenga i idioma datih na drugim jezicima, kao i izvrsno slu¹anje.