Blagajnu koja mora

Poduzetnici koji stvaraju na¹u tvrtku moraju se suoèiti s mnogim problemima èak i prije nego zapoènu svoj posao. Te¹ki i èesto pobolj¹avajuæi propisi ne olak¹avaju rad mladima.

Po mom mi¹ljenju, ona zna da æe, kada otvori duæan, to jest veliki ili online, kupiti novitus delio blagajnu. Meðutim, nisu svi svjesni situacije od posljednjeg, da odreðene usluge i zahtijevaju da imaju ovo jelo. Va¾no je utvrditi da li æe blagajna biti pozitivna i prije osnivanja poduzeæa, jer se mo¾e koristiti tek nakon nekoliko formalnosti. Prije registracije potrebno je poreznom uredu podnijeti blagajnu, a postupak æe vjerojatno potrajati nekoliko tjedana. Nakon slanja morate èekati da ured da jedinstveni broj i izvr¹ite fiskalizaciju blagajne. Ovu operaciju obavlja kvalificirano osoblje i obavlja se u nazoènosti zaposlenika poreznog ureda. Tek nakon upoznavanja s tim ljudima formalnosti mogu poèeti prodavati na blagajni (naravno ako je aktivnost trenutno uspostavljena. Kori¹tenje ureðaja, odnosno blagajne, podrazumijeva potrebu stalnog praæenja regulative koja se brzo mijenja, jer je to zakon i zakoni koji definiraju obveze vlasnika fiskalne blagajne. Morate znati da su popravke blagajne moguæe na kvalificiranim mjestima. S takvom uslugom treba se sjetiti potpisanog ugovora o pomoæi, tako da æe u sluèaju kvara ureðaja biti osigurana brza popravka. U uspjehu uni¹tavanja blagajne morate zaustaviti aktivnost, jer ne mo¾ete prodati bez blagajne.

Od posljednjeg od ovih razloga, mnogo vi¹e vlasnika ima pravo na kupnju rezervnog pologa, koji bi trebao biti kori¹ten u sluèaju kvara glavnog ureðaja. Kada vodi tvrtku, on bi takoðer trebao voditi raèuna o pripremi periodiènih fiskalnih izvje¹æa. Buduæi da su svi dokumenti sigurno ¾ivjeti odreðuje porezni ured, koji u uspjeh nepravilnosti mo¾e izreæi novèane kazne.