Blagajnu to i kako

Je li moguæe prodati blagajnu? Moguæe, ali buduæi da æe biti neregistrirane & nbsp; i obièno preko uslu¾nog poduzeæa odreðenog proizvoðaèa, jer samo oni su zainteresirani za kupovinu rabljenih blagajni, popularni i kori¹teni fiskalni registri mogu se pronaæi na ovla¹tenim toèkama odreðenog proizvoðaèa. Blagajna se takoðer mo¾e lako zbrinuti za uklanjanje. Ali ako su mehanizmi iz blagajne u vrlo korisnom raspolo¾enju, dopu¹teno je prodati ih drugoj tvrtki.

U propisima o registracijskim bonovima ne postoje izrièiti propisi koji bi se odnosili na pona¹anje poreznog obveznika s financijskim blagajnama u uspje¹nom zavr¹etku njegovog poslovnog posla. Nijedna od propisa ne zabranjuje poreznim obveznicima da prodaju rabljenu blagajnu, koja je njezina imovina. Ista je pozicija navedena iu pojedinaènoj utakmici, koja je zabilje¾ena 23. kolovoza 2012. godine, broj ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, u kojoj je direktor Porezne komore u Bydgoszczu izjavio da nakon povlaèenja fiskalnih kasa i stvaranja svih propisanih formalnosti zakonskim odredbama, uredba za blagajne ostaje u pitanju poreznog obveznika. Stoga ne predstavlja prepreku da se u opisanoj situaciji fiskalna blagajna mo¾e fizièki uni¹titi ili preprodati drugom dijelu. Ali u praksi, to pokazuje da nitko osim proizvoðaèa nije zauzet kupnjom rabljene blagajne. Tada postoji èinjenica da je vizirna naprava ureðaj odreðene namjene, a njegov oblik, funkcioniranje i naèin kori¹tenja od strane poreznog obveznika detaljno se bilje¾e u propisima koje pokrivaju kreditne unije. Snagom ovih propisa mogu se baviti samo ovla¹teni domaæi proizvoðaèi i subjekti koji stvaraju kupnju ili uvoz blagajne unutar Zajednice, ¹to potvrðuje predsjednik Sredi¹njeg ureda za mjere, da ¹alteri koje oni predla¾u obavljaju funkcije sadr¾ane u èl. 111 par. 6a i kriterije kao i uvjete na koje ¾ele odgovoriti. A ako porezni obveznik ¾eli preprodati drugu blagajnu, onda bi o tome trebalo raspraviti s ovla¹tenom blagajnom, koja æe procijeniti da li taj iznos zadovoljava zahtjeve registrirane u Zakonu o PDV-u i da li u njega ugraðuje novi fiskalni modul.