Crno tr i te i siva zona

Ministarstvo financija donosi razlièite obrasce kako bi smanjilo sivo podruèje i naplatilo dospjele pristojbe. Jedna od njih je stara dru¹tvena kampanja koja promièe zahtjev potro¹aèa za izdavanjem potvrde o kupnji robe ili usluga. Te¹ko je reæi koliko je ovaj rat bio od pomoæi: Poljaci cijelo razdoblje smatraju vi¹e svojim protivnikom nego svojim saveznikom, pa su spremni mahati primitkom prijema umjesto da to zahtijevaju. Ne planiramo naviku odlaganja svih dokumenata kako bismo im se u nekom trenutku vratili, ¹to mo¾emo vidjeti i meðu skandinavcima.

Fiskalna potvrda je jo¹ jedan, nepotreban komad papira koji æe nam staviti d¾epove u d¾ep. Za¹to trebam pohraniti raèune, jer su i oni stavljeni na papir s takvom tintom da nakon dva tjedna ne mo¾ete vidjeti ¹to je izvorno napisano na njima?Mo¾ete raèunati na sumnju u uèinkovitost ove vrste akcija, ali ministarstvo je do¹lo do ideje da je sada u biti Poljaka sjajno pucano, to je sreæka. Nakon ¹to ste kupili najmanje PLN 10 i dobili potvrdu od novitus hd e printer, & nbsp; svatko se mogao prijaviti na internet zid i sudjelovati u lutriji automobila. Pobjednik na lutriji, naravno, bila je javna televizija.Mislim da su takvi ¾ivoti mnogo znaèajniji od ponavljanja dosade "uzmite fiskalni raèun, ne dopustite mi da kradem od vas". Poljaci se ne sviðaju ako ih se poduèava - to je vjerojatno najlak¹i dio na¹eg karaktera. To nije toèno ono ¹to nam metoda ¹tapa èini - komunistièke organizacije su otkrile da se opozicija nije raspr¹ila suoèena s represijom, veæ se konsolidirala i dovela do konaène pobjede. Puno mrkve se stavlja na ¹tap, kao ¹to je moguænost da dobijete automobil.Sam se osjeæao prisutan na prirodnoj ko¾i, kada sam kupovao u trgovini dobio sam karticu koja æe dobiti bodove za neki kupljeni proizvod. Zatim bi se problemi mogli razmijeniti za materijalne nagrade. Tako sam poku¹ao kupovati u suvremenoj trgovini, iako sam morao hodati oko tri kilometra ako sam do¹ao k njemu. Odustao sam tek kad sam shvatio da bih, da bih dobio vrijednu nagradu, morao mnogo godina kupovati na modernom poslu. To je upravo ono ¹to obeæanje o nagradi daje Poljacima.