Depresija dijeta

Detoxic

Depresija je sna¾an uèinak na lokalni fizièki i mentalni izgled. Kroz nju, oèekujemo tromost i pospanost, buduæi da smo u isto vrijeme veliki problemi sa spavanjem, ne mo¾emo se koncentrirati, gubimo svoje interese. Ono ¹to je dobro, mogu biti problemi s motorièkom koordinacijom, bolovima u glavi i leðima, kao i drugim somatskim bolestima koje su vrlo va¾ne u dobiti. Ne ustruèava se sumnjati da nelijeèena depresija ozbiljno pogaða blisko zdravlje, pa èak i ¾ivot, tako da se veæ pri prvom opa¾anju simptoma depresije javi psihijatru i zapoène nu¾no lijeèenje. Vrijeme lijeèenja, koje na kraju znaèi pobolj¹ati va¹e psihofizièko stanje i izlijeèiti depresiju, mo¾e trajati od nekoliko mjeseci do èak nekoliko godina. Zato ¾elim od dr¾ave u kojoj smo do¹li do specijaliste, asimilaciju droga i sustav u kojem oni utjeèu na nas i na¹u vlastitu spremnost da se izvuèemo iz infekcije i zapoènemo novi, normalniji ¾ivot. Drugim rijeèima - ne samo psihotropni lijekovi utjeèu na na¹u depresiju. Mo¾emo se boriti sami.Naravno, to je posljednje stra¹no ozbiljno, s obzirom na to da ne osjeæamo nikakav naèin ¾ivota kroz bolest, nemamo nikakvih klopki na bilo kojem poslu, a na¹e opæe dobro je daleko od idealnog. Uvijek u akciji depresije, veliki, uzvi¹eni ciljevi zapravo nisu va¾ni, veæ stavljaju ispred vas i, najva¾nije, ispunjenje manjih aktivnosti, èiji æe sretan zavr¹etak uvelike poveæati ¾ivot na¹eg djeteta. Moguæe je da se u stanju te¹ke depresije susreæemo s problemima uoèavajuæi sve ¹to nam se ne dogaða, ali se mo¾e dogoditi, ali u tome ¹to mo¾emo dodatno moæi. Zato ¹to je kljuèni poèetak brinuti se o vrlo maloj gesti, kao ¹to je ogranièavanje ljudi o kojima osjeæamo puno. Naravno, to ne znaèi prvi dan akcije na dubokoj, bogato pijanoj stranci. Sve ¹to trebate je kratki sastanak s prijateljem kojeg poznajete, s prijateljem i èlanom obitelji. Poku¹ajte napraviti male u¾itke, koje æe mladi ljudi uèiniti malim - volite li ¾ivotinje? Kupite, po moguænosti, maèku, psa ili hrèka. Volite li slatki¹e? Èokolada æe definitivno pobolj¹ati va¹e stanje (i svakako podiæi razinu endorfina u umu koji govori za osjeæaj sreæe.Bilo bi iznimno dugo ako biste se pobrinuli za redovite ¹etnje i samo mali financijski trud tijekom dana. Jedini izlaz je istrèati u vrt i barem 10 minuta vje¾banja, ¹to æe takoðer podiæi razinu adrenalina i probuditi uspavani um. Poku¹ajte se sjetiti aktivnosti u kojima ste se mogli postupno vratiti na njih. Naravno, nitko ne zahtijeva od vas da pokrenete maraton ili snimite fotografiju koja æe osvojiti natjecanje Word Press Photo. Nemojte pokazivati visoke ciljeve, izlo¾be za manje stvari, kao ¹to je èitanje zanimljive knjige ili izrada marame. Takoðer, ne ostavljajte da niste sami. Ljudi oko vas brinu o va¹em zdravlju i sna¾nom rje¹enju bolesti. Ali nitko neæe moæi proèitati va¹e misli i ne oèekujte da æe èovjek koji niste priznali nikakvim bolestima znati za njih. Poka¾ite se kako razgovarate s prijateljima i koristite pomoæ koju vam nude. Rje¹enje depresije s vlastitim vrijednostima koje je lo¹e. Uvijek æe biti tako lo¹e staviti vjeru samo u ponudu farmakologije. Koji je princip potreban da bi se u potpunosti izlijeèili simptomi depresije, ali èitav proces æe se uzeti lako i dobro kada osoba odluèi da se stvarno ¾eli oporaviti.