Dijeta raeunalnog programa 5

Raèunalni programi i raèunalni programi stalni su element suvremenog rada. Poèev¹i od raèunala, opremljenih iskljuèivo operativnim sustavom i najèe¹æe ukljuèenog uredskog paketa, do dugih korporativnih programa koji kombiniraju pozicije na cijelom svijetu. Takav se program najèe¹æe smatra integriranim sustavom upravljanja.

Takav plan je previ¹e zadu¾en da pomogne u koordiniranju ¾ivota ljudi, a ponekad i cijelih institucija, rasporeðenih u svakom svijetu i radeæi unutar jedne tvrtke. Trenutno je te¹ko zamisliti èak i srednje veliko poduzeæe u kojem ne postoji integrirani sustav kontrole.Sustav upravljanja se mo¾e postiæi u mnogim podruèjima. To mo¾e biti program upravljanja kvalitetom koji vam omoguæuje kontrolu nad proizvodnim procesima. Takav sustav mo¾e ukazati na to da je tehnolo¹ki proces nestabilan, iako je unutar parametara koje je postavio in¾enjer. Prisutan je u smanjenju otpada iz proizvodnih obitelji, a ¹to je s njim u vezi s provedbom narud¾bi u to vrijeme, smanjenjem tro¹kova ljudske proizvodnje, potro¹nje energije strojeva i tehnolo¹kih medija.Takoðer je te¹ko zamisliti logistiku u kojoj ne postoji integrirani organizam. Kuriri samo koriste takav softver za ovaj veliki raspon. Zahvaljujuæi tome, naravno, kojem automobilu je najbolje pakirati odreðenu po¹iljku, tako da mogu lako doæi do primatelja, a moguæa ka¹njenja mogu se jako ispraviti. Ako integrirani kurirski sustav uvelike poma¾e, svakako zamislite kako bi izgledala globalna logistika robe (gdje su po¹iljke puni kontejneri ili brodovi, ako sustav izdavanja nije podr¾ao zaposlenika u njegovoj funkciji.Integrirani sustav upravljanja izvan navedene grupe i logistike podr¾ava gotovo svaku poslovnu situaciju. Financije, upravljanje ljudskim resursima, internet, javni prijevoz, hitne medicinske usluge i mnoge druge znanosti nisu funkcionirale tako lako kao da nije za integrirani sustav.