Elektriena instalacija ex

Elektrièna instalacija je slo¾en organizam u kojem sve mora raditi zajedno. Ako odreðeni element ne uspije, mo¾e iæi na sve katastrofe. Najèe¹æe poèinju smrtonosni strujni udar ili po¾ar u kojem ljudi mogu umrijeti. Zato se morate sjetiti elektriènih instalacija, redovito provjeravati od strane kvalificiranih elektrièara i redovito popravljati sve nedostatke.

Jedna od najva¾nijih uloga u bilo kojoj elektriènoj instalaciji je odabir za¹titnih mjera. Ovaj strate¹ki element mo¾e ovisiti o va¹em biæu ili zdravlju. Sigurnost bi trebala biti odabrana u mnogim podruèjima. Stvara se iz glavnog osiguraèa, koji mora stvoriti nazivnu struju koju je elektrana uspostavila tijekom sklapanja ugovora za opskrbu elektriènom energijom. Pokreæe se tako da bi bilo nemoguæe dobiti veæu dozu elektriène energije nego ¹to proizlazi iz ovog ugovora. Da bi se to dogodilo, elektriène ¾ice ispred na¹e kuæe ili ureda bile bi izgorjele.Zatim smo mjeraè struje iu stra¾njem dijelu glavne razvodne ploèe. Sklopna jedinica je srce elektriène instalacije. Svaki krug ima svoje podrijetlo upravo tamo. Svaki je za¹tiæen odgovarajuæim osiguraèem, s nazivnim nazivnim naponom. Izbor sigurnosti treba izvr¹iti profesionalni elektrièar koji æe napraviti projekt elektroinstalacije za nas prije nego ¹to se to uèini. Na zadnjem ciklusu æe se odrediti koliko se stvaraju ¾ivi krugovi, koji su ujedno i snaga kojom struja teèe u njima. To je izuzetno va¾no jer ovisi o odabranom popreènom presjeku ¾ica i, posljedièno, o osiguraèu s odgovarajuæom nazivnom strujom. Osnova je i upotreba tzv. Selektivnosti za¹tite, tako da æe se u sluèaju kratkog spoja iskljuèiti samo osiguraè odreðenog podruèja, a ne i glavna za¹tita koja æe odrezati tok ¾elje prema cijeloj kuæi.