Feura metalurgija 2015

Trenutno je metalurgija stvar koja ne raèuna samo procese oblikovanja i osnivanja plastike, veæ se i usredotoèuje na prouèavanje struktura u makro skali. U suvremenom smislu, istra¾ivanje se obièno provodi na metalografskim mikroskopima.

Mikroskopija je ne¹to ¹to se pojavilo prije nekoliko stotina godina. I samo je relativno mlad da su razni tipovi mikroskopa poèeli biti metalurgija. U sada¹njim fazama, one su potrebne tijekom knjige s in¾enjerskim materijalima. Trenutno su metalografski mikroskopi iznimno va¾ni u ovom podruèju, koji se, izmeðu ostalog, koriste za tra¾enje metalnih defekata ili njihovih otkriæa. Postoji trenutna tehnika snimanja koja se prenosi na neprozirne uzorke. Metalografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope koji obraæaju pozornost na strukture na atomskom stanju i svjetlosne mikroskope, koje karakterizira manje poveæanje. Opa¾anja provedena uz kori¹tenje navedenih ureðaja izuzetno su va¾na, jer smo zahvaljujuæi tome u moguænosti iznijeti novi naèin gradnje mikropukotina ili ih pokrenuti. Takoðer je moguæe izraèunati fazni udio i dodatno odrediti toène faze. Zahvaljujuæi tome mo¾emo odrediti i broj i vrstu inkluzija, kao i mnoge druge va¾ne komponente iz problema vizije metalurgije. Primjerice, èesto mikroskopska promatranja novostvorenog materijala omoguæit æe stvarno promatranje strukture materijala, zahvaljujuæi èemu u perspektivi mo¾emo izbjeæi mnoge nepo¾eljne neuspjehe.

Titan gelTitan gel Učinkovita metoda koja povećava veličinu vašeg penisa

Kori¹tenje metalografskih mikroskopa je vrlo va¾no jer zahvaljujuæi tome lako mo¾emo pronaæi defekte u materijalu. Ali zapamtite da je rukovanje ovim hardverskim standardom komplicirano. Iz posljednjeg faktora iskustva treba ga zadovoljiti samo kvalificirana osoba.