Financijski plan muzeja

https://psoriasis-cream.eu/hr/

Symfonia projekt je paket koji poma¾e u radu u bliskim i malim poduzeæima. To je prvi poljski integrirani paket koji je izraðen posebno za WindowsTM okru¾enje. Ovaj softver poma¾e u usmjeravanju tvrtke u dnevnoj energiji u umu snimanja i servisiranja ekonomskih dogaðaja.

Modul Financije i raèunovodstvo podr¾ava najva¾nije raèunovodstvene operacije (knji¾enje dokumenata, bilance, naselja. Modul za financijsku analizu previ¹e je zadu¾en za potporu radu financijskog i ekonomskog odjela tvrtke.Aplikacija Fiksna imovina poma¾e vam da vodite evidenciju i zalihe osnovnih sredstava, te prave i psihièke vrijednosti u punoj mjeri. Modul za ljudske resurse i obraèun plaæa koristi se za plaæanje i podatke o osobama. Zahvaljujuæi njima, mo¾ete brzo izraèunati plaæe, voditi evidenciju o radnom vremenu, itd. Radi u posveæenosti SAD-a i socijalne sigurnosti. Modul Obraèun plaæa, s druge strane, ukljuèuje razlièite metode nagraðivanja - generira obraèune plaæa i izvje¹æa. Ispisi i potvrda prijenosa.Trgovina aplikacija poma¾e u prodaji i upravljanju zalihama (inventarna evidencija. Zahvaljujuæi tome, moguæe je izdavati skladi¹ne dokumente, prodaju, kupnju i sl. Kompatibilan je s markama s nekoliko podru¾nica, te u svima kompatibilnim s pisaèima i blagajni. Modul raèuna se preporuèuje u prodajnim i prodajnim podruèjima. Omoguæuje izdavanje prodajnih dokumenata (faktura, raèuna. Radi s fiskalnim pisaèima.Modul Small Accounting osmi¹ljen je za tvrtke koje izraðuju pojednostavljeno raèunovodstvo. Omoguæuje registraciju i rukovanje naseljima socijalne sigurnosti (suraðuje s planom platitelja. Zahvaljujuæi tome, va¾no je podmiriti raèune s uredima i zaposlenicima. To olak¹ava analizu prihoda.