Fiskalizacija blagajne

Trenutno, prema va¾eæem zakonu, gotovo svi poduzetnici, ovisno o naèinu obavljanja privatnog posla, trebaju biti fiskalna blagajna. Stoga postoji obveza koju treba ispuniti. Meðutim, znati da na tr¾i¹tu mo¾emo naæi vrlo razlièite modele blagajne. A ¹to bismo trebali odabrati?

Kopija raèunaPrije svega, prilikom tra¾enja idealne blagajne za poljski ured trebamo pronaæi vrstu koja èini dobru kopiju raèuna. Svakako treba imati na umu da je svaki poduzetnik, zajedno sa sada¹njim zakonom, svrha èuvanja takvih kopija raèuna do 5 godina. To je osobito va¾no, stoga dobro razmislite o tome koji tip ¾elite kupiti.

Svakako, svatko od nas koji smo jednom platili karticom za na¹e kupnje primijetio je da mnogi poduzetnici imaju blagajnu koja daje kopiju raèuna namijenjenog gostu. Postoji vrlo ugodno rje¹enje, jer tiskana kopija je odmah takoðer mo¾emo arhivirati. Meðutim, èinjenica se pojavljuje u uspjehu, kada, na primjer, imamo dugaèak stil i kupci prave velike kupovine. Èesto je moguæe da æe se na¹a rola papira u toj kolièini izvr¹iti i trebati je èesto mijenjati, ¹to èini redove. Va¾no je da zahvaljujuæi modernoj metodi ne moramo uvijek ispisivati kopiju raèuna. Sada je to moguæe napisati u elektronskoj situaciji. Zvuèi nevjerojatno?

Elektronska kopijaOvaj model rje¹enja ima mnogo prednosti. Prije svega, navoðenjem kupnje male blagajne, zahvaljujuæi kojoj je dopu¹teno izvr¹iti elektronièku kopiju, ¹tedimo vrijeme. Ne moramo se kretati kroz arhiviranje kopija potvrda, a ne moramo spominjati neko vrijeme o uspjehu, ne dajuæi klijentu lo¹ prijem. Èesto je vrlo stresan, pogotovo za druge neiskusne zaposlenike. Vrijedi imati i èinjenicu da prihvaæanjem posljednje vrste kupnje ¹tedimo okoli¹.

Za¹to bi inaèe kupili mali fiskalni iznos s elektronièkom kopijom?Iznad ljudi u odnosu na na¹e poslovanje, vrijedi da nam neæe trebati veliki fiskalni iznos. Takav mali rezultat je vrlo koristan i odlièan je za ljude u uredima koji daju drugaèiji naèin usluge. Mo¾emo se susresti, na primjer, u kozmetièarki ili kod frizera. Takoðer je vrijedno da, zahvaljujuæi elektronièkoj kopiji, potro¹imo manje novca na potro¹ni materijal u situaciji papirnatih role za tiskanje raèuna. Va¾no je znati da se kopije mogu razmjenjivati na drugim nosaèima.Uzimajuæi u obzir izbor blagajne, prije nego ¹to donesemo kljuèno mi¹ljenje o kupnji, trebali bismo o tome dobro razmisliti. U ovom razdoblju vrlo je te¹ko dobiti mali fiskalni iznos s elektronièkom kopijom novitus nano e. Ako se jo¹ uvijek pitamo koji je model bio daleko povoljniji za bliski ured, trebali bismo u njega ulagati.