Fm natjecanje u skupini

Pobaèaj je obièno nepopustljiv predmet tabua. Suprotno onome ¹to se svaki put mediji bave ovom neugodnom temom, pokazuje problem sa èvrstim protivnikom pobaèaja ili upravo suprotno. Naravno, suzbijanje teme neæe pomoæi u njenom rje¹avanju, as druge strane, puhanje ne znaèi. A problem je u tome ¹to o tome nema sumnje. Prema zakonu i prema moralnim i vjerskim vrijednostima, pobaèaj ili prekid trudnoæe je protuzakonit. Postoji, dakle, prekid neroðenog, ali veæ zapoèetog djeteta, koje ovisi o apsolutnoj i neotuðivoj za¹titi. Uvijek postoje zakonske iznimke koje dopu¹taju djetetovoj majci da prekine trudnoæu. Takvi elementi predstavljaju neposrednu prijetnju zdravlju ili majèinstvu, ¾ivotu drugog djeteta i otkrivanje ozbiljnih, neizljeèivih nedostataka djeteta. Meðutim, postoje situacije u kojima buduæa majka ne bi trebala biti dijete: sve to zbog lo¹e financijske situacije ili neuobièajeno mlade dobi. U takvoj stvari, naravno - u malom poljskom i crkvenom brisanju, ¾elja je nezakonita. Buduæa majka, dakle, ima ili ilegalni pobaèaj, pobaèaj ili roðenje djeteta, a zatim se usvaja na usvajanje.

Naravno, neæemo biti ovdje niti jedan dio, niti zabraniti niti podr¾avati pobaèaj, da opravdamo. Takoðer ne posti¾emo namjeru prikrivanja èinjenice da se u normalnim sluèajevima trudnoæa ne bi dogodila ako ne i bezbri¾nost ¾ena. Uostalom, ljudi nisu vjetroelektrane. Postoje, meðutim, razlièiti polo¾aji u grlu i stari, a njihovo pona¹anje za odabrane sluèajeve je izrazito karakteristièno. A èak i apstrahiranje od bezbri¾nog tinejd¾era, èija su prva iskustva s seksom zatrudnjela, ali odustaju. To se svodi na to da moæne ¾ene, koje rade, koje ne mogu i ne ¾ele pomiriti s poslom, prigrle pobaèaj. Naravno, poljski zakon ih spreèava, oni moraju tra¾iti uslugu u njemaèkim, slovaèkim i austrijskim bolnicama.

Ne sumnja da bi se u veæini sluèajeva ne¾eljene trudnoæe sve moglo ogranièiti na brzu izjavu "bilo je potrebno". Isto tako, ako bi u sluèaju hirovitosti pobaèaj u stvari bio zabranjen, u zakonski dopu¹tenim sezonama poljska vlada bi trebala dopustiti ¾eni da prekine trudnoæu. Meðutim, naravno, èak i ako su zadovoljeni zakonski uvjeti, lijeènici odbijaju obaviti postupak, izla¾uæi pacijenta ozbiljnoj prijetnji gubitku ¾ivota i zdravlja, kao i buduæem djetetu. Meðutim, to je neprihvatljivo djelovanje.