Izuzeaee za blagajnu

Iako potreba za novitus deon blagajnom u ekonomskoj ulozi stvara jo¹ popularniju gomilu poduzetnika, uvijek je moguæe, prema postojeæim propisima, odustati od tog cilja.

Gubitak prava na takvo izuzeæe mo¾e rezultirati s oko 100.000 poljskih poreznih obveznika. Od 1. o¾ujka 2015. obveza kori¹tenja ovih ureðaja odnosi se, izmeðu ostalog, na porezne obveznike koji pru¾aju usluge odjela za popravak motora, frizerske usluge, kozmetike, prehrambenih usluga, pravnih usluga, poreznog savjetovanja i lijeènika. A tko zapravo ne mora biti blagajna? Izmeðu ostalog, ka¾u da su predmet odreðenih izuzeæa za odreðene aktivnosti. Porezni obveznik koji obavlja poslove izuzete od subjekta ne mora gledati u blagajnu. Tko ne mora imati blagajnu: pru¾anje usluga ili usluga u podruèju radiodifuznih usluga, elektronièkih usluga, usluga vezanih uz poljoprivredu, stoèarstvo i uzgoj, struja, para, plinovita goriva, voda u prirodnoj ko¾i, usluge povezane s prikupljanjem otpada osim opasne usluge, usluge vezane uz skupljanje opasnog otpada, usluge obrade otpada, usluge u kombinaciji s postupanjem s opasnim otpadom, usluge odlaganja radioaktivnog otpada, ¾eljeznièki, javni i prigradski prijevoz, po¹tanske i kurirske usluge, usluge smje¹taja, usluge koje pru¾aju hoteli , moteli i pansioni, telekomunikacijske usluge, elektronièke usluge, ekonomske i osiguravajuæe usluge, iznajmljivanje i pomoæ pri upravljanju nekretninama, usluge vezane uz tr¾i¹te nekretnina, javnobilje¾nièke djelatnosti, usluge povezane s ¾ivotnim stanjem, administrativne usluge javne usluge, arhivske usluge, èlanske organizacije, usluge koje pru¾aju tvrtke i ekstrateritorijalni timovi.

Porezni obveznici koji obavljaju navedene stavke mogu i dalje imati izuzeæe od predmeta. Pripadnost ovoj fotografiji je zbog strukture prodaje poreznog obveznika. Ako je promet od navedenih djelatnosti u posljednjih godinu dana iznosio vi¹e od 80% ukupnog prometa, porezni obveznik mo¾e od slike platiti iz blagajne za cijelu prodaju.