Jednofazne crpke za vodu

Klipna pumpa tada ima alat s uzajamnim pomicanjem radnog tijela. Pumpa je piæe iz najèe¹æe kori¹tenih alata u industriji. Crpke su otporne na oneèi¹æenje crpljenih tekuæina.Ovaj ureðaj mo¾e koristiti razlièite vrste napajanja. Napajanje elektriènom energijom, komprimiranim zrakom, dizelom ili hidraulikom.

Jinx Repellent Magic Formula

Klipna pumpa se koristi u instalacijama za kontinuirano ili dugotrajno oèitavanje. Postoje modeli dizajnirani za stajanje na neovisnom zraku, kada su takoðer u polu-potapanju ili potapanju.U mnogim terminima, crpka se prikuplja s:cilindar (u njemu klip ide,- klip (utjeèe na tlak u komori,- ¹tap (pomièe klip,- usisni ventil (samostalno djeluje - omoguæava usisavanje tekuæina dok podi¾e klip, automatski se zatvara kada padne klip- ispusni ventil (samostalno djeluje - omoguæuje ispumpavanje tekuæine za vrijeme spu¹tanja klipa, automatski se zatvara prilikom podizanja klipaPumpa ima mnoge prednosti jer ima moguænost brzog mijenjanja radnih optereæenja, pumpe tekuæina visoke viskoznosti, pumpe tekuæina s niskim viskozitetom, da budu konstantne i ne zahtijevaju poplave. Njegova svojstva su visoki operativni tro¹kovi i niska uèinkovitost.Pumpa za izum vrtlo¾ne pumpe uglavnom se koristila u pumpi. Danas se njezin govor donekle smanjio, ali jo¹ uvijek ima mjesta gdje se slu¾i, ili èak neophodna.Klipna pumpa najprije je popularna u kalupima i postala je mehanièka o¹teæenja. Laka promjena je posebna prednost. Tamo gdje tro¹imo na uèinkovitost, mo¾emo nadoknaditi nedostatak poziva za skupu uslugu u sluèaju neuspjeha.Ako ne razumijemo kakvu pumpu koristiti, mo¾emo hrabro koristiti klipnu pumpu, to je isti stari, savr¹eno dokazani dizajn koji ga mo¾e podnijeti.