Mentalni poremeaeaj koji le i

Mentalni poremeæaji mogu utjecati na uloge u svim dobnim skupinama. Lijeènici su zabrinjavajuæi zbog toga ¹to im gotovo 20% djece ¹kolskog uzrasta proðe. Kako otkriti mo¾e li se va¹e dijete nositi s mentalnim poremeæajima?

Prije svega, morate znati da se svi poremeæaji u dojenèadi mogu pojaviti u suprotnoj dobi. Neki se èe¹æe javljaju u ranom djetinjstvu, drugi su tipièni za pred¹kolsku dob, dok se potpuno novi poremeæaji pokazuju samo na razini ¹kole. Razvojne abnormalnosti su vrlo dinamiène i njihovi se simptomi mijenjaju s godinama.

Anksiozni poremeæaji su vrlo neugodni, a vidljivi su u tri sfere. Prvi meðu njima je polje subjektivnih iskustava koje tretiraju ono ¹to je dijete u na¹em umu. Druga skupina je somatska sfera, koja se dobiva do posljednjeg, ono ¹to dijete osjeæa u tijesnom tijelu. Somatske simptome karakteriziraju razlièite vrste bolova (npr. Trbuh ili osoba, pa èak i povraæanje i nesvjestica. Dijete takoðer mo¾e izraziti nesklonost jesti i potonuti noæu. Posljednja sfera odnosi se na djetetovo pona¹anje i nastaje uz uznemirujuæe pona¹anje. Dijete mo¾e zavr¹iti u kontaktu s na¹im vr¹njacima i vi¹e se povuæi.

Kada trebate otiæi kod psihijatra s va¹im djetetom? Razlog intervencije struènjaka je svako pona¹anje djeteta koje odstupa od baze. Na¹ mladi psihijatar u Krakowu brine o djeci, za koju je bolest odgovorna za promjenu u postupku. Zahvaljujuæi provjeri u knjigama s djecom i velikoj dozi empatije, konzultacije s na¹im lijeènikom neæe biti stresno za va¹e dijete. Zahvaljujuæi najnovijim metodama u knjizi s djecom, na¹ mladi psihijatar ne samo da æe dijagnosticirati problem, veæ æe se i potruditi da ga rije¹i lako, dajuæi djeci radost djetinjstva.