Mikroskopi s kamerom

https://neoproduct.eu/hr/motion-free-jedinstven-balzam-za-zajednicke-probleme/

Za one koji nisu procijenjeni poreznom tarifom putem blagajne, servisna knjiga neæe se tretirati du¾e. Uvijek æe oni koji se odluèe da postanu vatovci, ili prodati voæe i ponuditi usluge, videæi ih kao fiskalnu blagajnu kao nerezidente, slijediti takvu knjigu na karakteristiènom mjestu. Mora se imati na umu da gubitak servisne knjige fiskalne blagajne mo¾e biti tragièna posljedica za investitore. Posebno i oni æe imati znaèaj kada poduzetnik poku¹ava sakriti takvu situaciju i prije uslu¾nog poduzeæa, a takoðer i prije Porezne uprave.

Servisna knjiga je bitna jer se priprema za snimanje svih vrsta festivala i popravaka. Trenutno je na temelju upisa s tog mjesta predstavnik Poreznog ureda mogao utvrditi je li poslovni èovjek uredno vodio evidenciju ili ne. Ako doðe do gubitka ili uni¹tavanja knjige usluga, ne ustruèavajte se obavijestiti ured o ovom sluèaju. Ne samo da ste registrirali èinjenicu da je knjiga izgubljena, veæ i navesti kako je posljednji put do¹la. Ali posljednji ne zavr¹ava s du¾nostima koje bi poduzetnik trebao zapamtiti u ovom obliku.

Va¾no je, ¹tovi¹e, da odmah nakon prijave gubitka u ured, nazovete blagajnu tvrtke novom filtru koji provodi uslugu i pregled blagajne. Njezin æe nam èovjek dati duplikat. Kako vidjeti takav posao du¾an je izdati sigurnosnu kopiju knjige. No, ako tijekom godina primate pomoæ od drugih uslu¾nih tvrtki, trebate uzeti u obzir da duplikat knjige mo¾e nedostajati. Da, stoga vodite ovaj registar kako bi se uvijek sastajao na mirnom mjestu, ne smijete ga ukrasti ili tamo gdje nemaju sve.

U sluèaju da predstavnik Poreznog ureda utvrdi da postoje nepravilnosti u duplikatu, mo¾e stvoriti isto kao i potrebu za vraæanjem naknade za kupnju blagajne. Osim toga, ako se poduzetnik sam odluèio raèunati s uredom kao obveznik PDV-a, nakon takvog sluèaja sigurno se dogodilo da æe morati biti osloboðen ove vrste voðenja evidencije.