Modni dizajneri navode

Jinx Repellent Magic Formula

Pro¹le subote predstavljena je emisija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao velik broj gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to su dizajneri uèinili za sezonu. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija ostala je na najmanjoj temi, a punina se odvijala bez ikakvih prepreka. Takvi smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Koristili su potpuno normalne i fine tkanine s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje u brojevima kreiranim na kukièanje. Osim toga, bili su odu¹evljeni èipkom, romantiènim haljinama i bluzama s ukrasima i vezenim bikinijem. Za toplu odjeæu dizajneri su, izmeðu ostalog, za dame predlo¾ili pletene kape s tijesnim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon emisije odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèanice pripremljene posebno za ovu prigodu. Haljina je dana osobi koja ¾eli ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i manje najnovije kolekcije. Dohodak od ove aukcije bit æe oznaèen za va¹e siroti¹te. Potrebno je naglasiti da brand ¾eljno podr¾ava razlièite sna¾ne i uèinkovite akcije. Njegovi vlasnici u vi¹e su se navrata ¾alili na svoje proizvode, a zatim je na prodajnom mjestu bila èak i posjet posebnoj tvornici.Glasnogovornik tvrtke kazao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi do sad veæ u svibnju. Osim toga, najavio je da tvrtka razmi¹lja o otvaranju online trgovine koja æe prikazivati zbirke koje nisu u stacionarnim interesima.Tvoj brand odjeæe postoji kao jedan od najèi¹æih proizvoðaèa odjeæe u tom podruèju. U cijeloj regiji postoji nekoliko tvornica. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u novom, prije svega, mnogo najzanimljivijih krojaèa, krojaèa i arhitekata. Svaki put ova tvrtka èini kolekcije u skladu s vodeæim poljskim dizajnerima. Ove su kolekcije doista vrlo uspje¹ne, da su i prije poèetka trgovine spremne u dugom redu u ranim jutarnjim satima. Ove zbirke idu jednog dana.Proizvodi ove tvrtke veæ dugi niz godina budi veliku popularnost meðu potro¹aèima, kako u svijetu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, nije u redu ne spomenuti mnoga zadovoljstva koja je dobila, a koja daju da su èlanci najvi¹e kvalitete.

Pogledajte svoju trgovinu: Var¹ava jednokratna odjeæa