Noaena medicinska pomoae u kupnji

Pretpostavimo da ¾elite hitnu medicinsku pomoæ. Ne zato ¹to pati od vlastitog tijela, nego zato ¹to smo u velikoj nevolji s odvojenom psihom.Irelevantno je da li smo do¹li do psihijatra ili smo ga postigli, poznati na poljskom za vlastiti ¾ivot ili zdravlje. U svim sluèajevima, posjet psihijatru, isto kao iu uspjehu zavijanja kod nekog drugog struènjaka, zahtijeva odgovarajuæe pripreme.

Prvi posjet psihijatru je prvo razgovarati s ljudima. Morat æemo isprièati o na¹im problemima kada su poèeli, kada su shvatili i ¹to su prouzroèili. Vrlo je te¹ko vrijeme kad se ru¹i, sposobnost povjerenja stranoj osobi u bolesti koje nas muèe. Stoga vas molimo da razmislite ¹to trebamo reæi svom lijeèniku. Naravno, ne namjeravamo sakriti neke od na¹ih bliskih roðaka od psihijatra, naprotiv. Da bi nam lijeènik pomogao u iznosima, on mora znati ¹to je vi¹e moguæe bilo koji element povezan s pojavom njegovih problema, pa æe se morati sjetiti svih moguæih èinjenica povezanih s psihièkim ¾eljeznicama. Ne treba nas iznenaditi ako psihijatar zatra¾i razgovor s èlanovima na¹e obitelji i prijateljima u odreðenom elementu.

Prije prvog susreta s psihijatrom morate pregledati trenutnu prehranu, poduzete mjere i tretmane. Primjerice, akutno trovanje metilnim alkoholom ili velike infekcije mogu izazvati depresiju, ozbiljan nedostatak vitamina B1 mo¾e uzrokovati psihozu, nedostatak B12 uzrokuje pospanost i snove, kroniènu bol i buku, pa èak i iskusne operacije mogu se provesti za senzornu preosjetljivost i emocionalne promjene. Psihijatar, u trenutku dostizanja odgovarajuæe i ozbiljne slike o zdravstvenom stanju pacijenta, mo¾e odluèiti poslati osobu koja se lijeèi za daljnje testove. Ono ¹to se od neurologa ili interniste mo¾e vrlo dobro tra¾iti za dodatne testove, mo¾e biti potrebno testiranje prirode i urina. Na kraju mnogih sluèajeva, bit æe nezamjenjivo izvesti skeniranje glave, ¹to æe pru¾iti punu sliku bilo kakvih popravaka u obliku lubanje.