Optieki sustav optimera

Laboratorijski mikroskopi (takoðer poznati kao optièki mikroskopi su mikroskopski ureðaj koji koristi svjetlo za izvoðenje optièkog sustava za pisanje uveæane slike promatranog objekta. Mikroskopi se obièno grade od izbora optièkih leæa, od nekoliko do èak desetak.

Gdje se koriste mikroskopi?Moderni laboratorijski mikroskopi koriste se u moæi znanstvenih polja za prouèavanje velikih objekata. Profesionalni mikroskopi koriste se u biolo¹kim, biokemijskim, citolo¹kim, hematolo¹kim, urolo¹kim i dermatolo¹kim istra¾ivanjima te u klinièkim laboratorijima u razlièitim medicinskim ustanovama. U biologiji se koriste laboratorijski mikroskopi, izmeðu ostalih, u tra¾enju mikroba i provjeri morfologiju stanica i tkiva. Znanstvene discipline koje plaæaju ove studije su mikrobiologija, histologija i citologija. U podruèju kemije i fizike, mikroskopi su usmjereni na kristalografiju ili metalografiju. Geolozi ih koriste za analizu izgradnje stijena.

Ling Fluent

Zumiranje slikeTradicionalni laboratorijski mikroskopi koji koriste prirodno ili umjetno svjetlo u optièkom obliku (ponekad ih zamjenjuju samo svjetlosni mikroskopi, takoðer se igraju u obrazovanju kao obrazovni alat koji podupire mjesta na toènim podruèjima. Predmet koji se ispituje jasno se oèituje pomoæu okulara ili zaslona monitora kori¹tenjem adaptera za projekciju. Maksimalna fizièka granica poveæanja filma u optièkim mikroskopima je konstantna za kutnu rezoluciju leæe, koja je kombinirana s valnom duljinom svjetla, s promjenom za jasnoæu slike koja odgovara preciznosti leæe. Prvi laboratorijski mikroskopi omoguæili su poveæanje od 10x, dok u dana¹njim optièkim mikroskopima mo¾ete dobiti poveæanje preko tisuæite.