Piktogram opasnosti od eksplozije

Mnogi se boje bojati trudnoæu. Boje se da æe biti osloboðeni ili da æe njihovi uvjeti djelovanja ugroziti buduæeg potomka. Najprihvatljivije je uzimanje dopusta za cijelo vrijeme trudnoæe, dok je u modernim vremenima ogranièeno velikim javnim gledi¹tima i osiguravanjem praznovjerja da su djevojke, kada dobivaju posao, trudne, tako da mogu bez problema dobiti novac.Kako prava trudnice u radnoj sobi rade? Naravno, ako je trudnoæa ispravna, nema stvarne potrebe za izuzeæem. Razgovor s klijentom i zahtjev za lak¹im uvjetima rada bit æe dovoljan. Da, uredski rad pred raèunalom mo¾e se obavljati samo 4 sata dnevno, ali u uspjehu fizièke aktivnosti, poslodavac je odgovoran da omoguæi zaposlenicima da se smjeste u prikladnije uvjete i da im omoguæe kori¹tenje za èe¹æe pauze. Slièno tome, situacija izgleda u vrijeme prijema zaposlenika: vlasnik nije dobro dopustiti velike predmete ili u noænom naèinu rada trudnice. Isto tako, prilikom prihvaæanja trudne ili dojilje osobe, poslodavac treba zapamtiti da osigura da se du¾nosti obavljaju na mjestu koje neæe ugroziti rast i zdravlje djeteta ili majke. Dakako, otpu¹tanje trudnice s ugovorom o naukovanju razlikuje se od zakona. Prava trudnica u proizvodnom okru¾enju i dodatna prava i ciljevi (poslodavci, kada i osobe zaposlene na radnoj karti mogu se proèitati u Zakonu o radu, u rasponu od osam.

Na¾alost, prava trudnice izgledaju malo drugaèije, ¹to je prepoznato u ugovoru za akciju ili proviziju. Zakonodavac shvaæa da trudnice imaju pravo na za¹titu i kontrolu tijekom ovog znaèajnog razdoblja, ali je sve propise prilagodio samo radnicima po ugovoru o radu. Zapovjedni ugovor je graðanski ugovor, zbog èega pravo svake ¾ene na trudnicu ¾eli iz evidencije poslodavca u skladu. Dakle, ako ne poka¾ete ¾eni ¾elju da plati za sat trudnoæe i poroðaja, ona neæe biti prisiljena to uèiniti po zakonu. Zove se da neki va¾ni faktori za koje ¾ena mo¾e prijeæi do trenutka roðenja do trenutka isporuke i da se i dalje vraæa u posljednje uvjete rada, moraju stajati kao ¹to je izra¾eno u ugovoru. Inaèe, ni¹ta neæe stajati na putu èak i otpu¹tanja trudnice. Va¾no je da trudnice koje rade na ugovoru koji nije ugovor o djelu, nemaju nikakvu pravnu povlasticu da obavljaju manji posao zbog svog individualnog stanja.