Porezne stope za 2016 godinu

Èesto kori¹teni preèac osoblja osoblja, dok se plaæe koriste za sve aktivnosti povezane s naseljavanjem ljudi u odreðenoj tvrtki. ©efovi tvrtki moraju biti svjesni zakonskih obveza koje proizlaze iz radnog mjesta poslodavca, jer njihov nemar mo¾e imati opasne posljedice i na kartici Porezne uprave, kada i na Trgovinu socijalne sigurnosti. Poslodavac kao osoba koja ima veliku ulogu obveznika doprinosa, ¹to znaèi da je du¾an zadr¾ati tra¾ene iznose doprinosa ZUS-u za na¹e zaposlenike. Ovi doprinosi za zdravstveno osiguranje plaæaju se neovisno o broju ili vrsti naslova osiguranja, dok je plaæanje socijalnih doprinosa podlo¾no nekim ogranièenjima. Vlasnik poduzeæa mora podnijeti ZUS-ov prijavu za osiguranje u roku od 7 dana od trenutka zaposlenja, odnosno od obveze osiguranja. U sluèaju klasiènog ugovora o radu potrebno je izvr¹iti sva socijalna davanja, au sluèaju sklapanja pravog ugovora naznaèuje se samo doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje (mo¾da i doprinos za sluèaj nesreæe.

Zaposlenici i plaæe u formama, kada su poslodavci studenti, pokazuju da je mirovinska i invalidska mirovina dobrovoljna, ili nedostatak zahtjeva za osiguranje od nezgode i bolesti. Va¾no je napomenuti da poduzetnik vodi do zdravstvenih i socijalnih doprinosa Zavodu za socijalno osiguranje i za sebe, dok obveza osobe koja u isto vrijeme zaraðuje za ¾ivot i uzrokuje ime, plaæa samo zdravstvene doprinose. Postoji alternativno rje¹enje za zapo¹ljavanje zaposlenika, a tu je i outsourcing osoblja i obraèun plaæa. To dokazuje ostavku zbog jednostavnog zapo¹ljavanja osoblja i uzimanja pomoæi od strane meðunarodne tvrtke koja preuzima osoblje, dok se plaæe i sve obveze odnose na njezinu dokumentaciju.