Poznavanje kineskog posla

Kada pokrenemo knjigu s enovskim sustavom, obièno imamo jedan podatak o njemu i dobro definiranu reèenicu. I kao ¹to se dogaða s nekim novim istra¾ivanjima, imamo nekoliko stupnjeva spoznaje. Polazeæi od nesvjesne nesposobnosti, koliko slijepo poku¹avamo doæi do kraja, lutajuæi u udubljenja strukture o kojoj nemamo pojma. Upadamo u nove zamke i poèinjemo u malim i jednostavnim ulièicama.

Prikupljanje znanjaKada smo prilièno slijepi i poèinjemo prepoznavati prijetnje, patimo od stanja svjesne nesposobnosti. Tra¾imo vodièe ili sljedeæe smjernice. Skupljamo znanost i korak po korak poku¹avamo je pokrenuti. Vrlo osjetljiva faza. Pratimo utabane staze, zajedno s opisanim uzorcima. Skupina bez premca uspjeha. Stalno kupujemo novo poznanstvo i povremeno ga poku¹avamo primijeniti. Prolazimo nezgode i moramo se vratiti natrag. Ponekad zakopate vrlo te¹ko u potrazi za informacijama. Takoðer èesto ponavljamo pogre¹ke, stièemo znanje i idemo na sljedeæu razinu. Stalnim ponavljanjem vje¾bamo i stjeèemo nesvjesne vje¹tine. Sve u trenutnoj fazi ide kad je te¹ko. Na¹a je misao jo¹ veæa. Ne bojimo se velikih izazova. Ponekad se dogodi da mo¾emo djelovati s malo savjeta na zdravoj osnovi. Takvo povjerenje raste u nama. Ali postoje takva podruèja, bijele toèke, gdje i na¹a noga nije gazila. Podruèja prvenstva rezervirana za svjesnu vje¹tinu. Vje¹tine u visokom obliku. Sposobnost i apsolutna sigurnost. Tako prolaze svi kognitivni procesi koji nisu povezani s predispozicijama. Procesi koji nisu kompatibilni s bilo kojim podruèjem.

Princess Hair

Upoznavanje sa strukturama sustavaTako se dogaða sa sustavom. Kako upoznati svaku strukturu. Morate posjetiti dobra mjesta i dosadne. A kada dobijete "otiske" iz svakog alata. Dobra strana je, naravno, da mo¾emo podr¾ati tehnièki tim. Korisnost sustava jo¹ uvijek je prepoznata u novim implementacijama. Optièki svjedoci svjedoèe o inovaciji. Neki ljudi koriste ideje poput "revolucije" u euforiji. ©to god imali o uèenjima, saznat æemo tako ¹to æemo organizam odvesti u vlasni¹tvo, takoðer ga osjetiti, sve dok ne kupimo prvenstvo.