Prijevod na razvoj djeteta

21. stoljeæe je veliki razvoj potra¾nje za drugim naèinom prevoðenja. U isto vrijeme, ne mo¾ete biti ravnodu¹ni na èinjenicu da softverske lokacije trenutno igraju veliku ulogu. ©to je skriveno pod tim znanjem?

Niz akcija prilagoðavanja odreðenog èlanka potrebama poljskog tr¾i¹ta, koje, izmeðu ostalog, zauzimaju softverski prijevod, a zatim vje¹to prevesti softverske poruke i dokumentaciju u odreðeni jezik te ga prilagoditi tom jeziku. To je povezano s takvim pitanjima kao ¹to je odabir formata datuma ili sortiranje slova u abecedi.Lokalizacija profesionalnog softvera zahtijeva ukljuèivanje prevoditelja specijaliziranih za IT terminologiju, kao i programera i in¾enjera. Jeziène kompetencije idu zajedno s znano¹æu i znanostima povezanim s ERP-om, SCM-om, CRM-om, programima koji podr¾avaju planiranje i kreiranje ili bankarski softver. Pouzdana lokacija je pomije¹ana sa spektrom moguænosti da se doðe sa stranim softverom, a ista je vjerojatno da æe se znaèajno prevesti u puni uspjeh tvrtke.Uvoðenje robe za svjetsku prodaju takoðer je posveæeno internacionalizaciji proizvoda. ©to je druga strana lokacije?Internacionalizacija je jednostavno prilagodba proizvoda zahtjevima potencijalnih klijenata bez uzimanja u obzir razlièitih lokalnih obilje¾ja, kada je mjesto prvenstveno usmjereno na ljude kako bi odgovorilo na potrebe odreðenih tr¾i¹ta, vezano je za specifiène potrebe odreðenog lokaliteta. Stoga se ova lokacija izvodi posebno za svako tr¾i¹te, a internacionalizacija jednom za odreðeni proizvod. Meðutim, oba procesa predstavljaju jedni druge i ozbiljno planiraju globalna tr¾i¹ta - vrijedi razmi¹ljati o primjeni oba.Postoje razlike izmeðu polo¾aja i internacionalizacije koje treba uzeti u obzir pri izradi tih procesa. Prije poèetka lokacije treba prekinuti internacionalizaciju. Vrijedi ga imati jer dobro izraðena internacionalizacija znaèajno skraæuje vrijeme koje je korisno za mjesto, ¹to produ¾uje razdoblje koje se mo¾e potro¹iti na implementaciju proizvoda na trg. Osim toga, dobro izraðena internacionalizacija je jamstvo povoljnog uvoðenja materijala u ciljane emisije, bez rizika obrade softvera nakon zavr¹etka faze lokacije.Pouzdana lokalizacija softvera sigurno mo¾e biti kljuè poslovnog uspjeha.