Proizvodae ko ne odjeaee

Pro¹le subote odr¾ana je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku dozu gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri pripremili za novu sezonu. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Emisija je razraðena u najmanji element, a cijela se odvijala bez ikakvih prepreka. Na tretmanu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. U njihovom su polo¾aju kori¹tene samo iskrene i prozraène tkanine visokih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹e novinare najvi¹e zanimaju prozraène, ¹arene maksi suknje koje su kao odgovor stvorile kukièanje. Osim toga, bili su odu¹evljeni èipkom, romantiènim haljinama i bluzama s ukrasima i vezenim bikinijem. Za male odjeæe, dizajneri su, izmeðu ostalog, za dame predlo¾ili pletene kape s punim obodom, ukra¹ene èipkom i popularnim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèane haljine pripremljene posebno za trenutni prijedlog. Haljina je dana osobi koja je trebala ostati anonimna. Osim toga, prodano je jo¹ nekoliko odjeæa iz najnovije kolekcije. Dohodak od te dra¾be bit æe utro¹en na besplatno siroti¹te. Potrebno je naglasiti da brand ¾eljno podr¾ava razlièite uèinkovite i djelotvorne akcije. Njezin poslodavac se u vi¹e navrata pojavljivao na prodaji na¹ih proizvoda, a jednom je predmet aukcije bio èak i posjet jednoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe se najnovija kolekcija brzo pridru¾iti toèkama na ulazu u svibnju. Osim toga, najavio je da tvrtka razmi¹lja o otvaranju online trgovine u kojoj bi bile poznate zbirke, osim u stacionarnim trgovinama.Va¹ modni brand ima piæe najbli¾ih proizvoðaèa odjeæe u zemlji. Ima nekoliko tvornica u nekom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, u sada¹njosti najvi¹e od najboljih krojaèa, krojaèa i arhitekata. S vremena na vrijeme ovaj brand pi¹e zbirke za suradnju s vodeæim poljskim dizajnerima. Ove su kolekcije toliko popularne da su i prije otvaranja trgovine spremne u dugim redovima rano ujutro. Ove zbirke idu tog istog dana.Proizvodi ove marke veæ dugi niz godina sudjeluju u brizi meðu kupcima, kako na podruèju, tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne dolazi ne spomenuti mnoge nagrade koje je dobila, a koje potvrðuju da su slike najvi¹e klase.

Pogledajte svoju trgovinu: Jednokratna odjeæa