Savr ena fiskalna blagajna

Izbor nove blagajne za nacionalni naziv trebao bi biti puno pomno osmi¹ljen, pogotovo ako namjeravamo kupiti opremu koju planiramo obavljati dugi niz godina. Moramo vrlo pa¾ljivo razmi¹ljati ne samo o odabiru naèina blagajne, veæ io samom tiskarskom mehanizmu, koji ima vrlo va¾no pitanje. Ako vrlo va¾ne tehnièke parametre financijske institucije uzmemo u brigu, koristit æemo iznimno intenzivnu ideju za druge operativne tro¹kove na¹e blagajne.

Kada je veæ spomenuto, iznimno va¾an parametar kojem treba posvetiti posebnu pozornost je odabir dobrog mehanizma za tisak. U ovom trenutku imamo izbor izmeðu strojeva za ispis igala i mehanizama za toplinsko ispisivanje koji se igraju s jo¹ veæim interesom. Mehanizmi igle su na¾alost vrlo veliki i, ¹to je najva¾nije, svakako sporiji od termièkih ureðaja. Va¾no je spomenuti i da su vam potrebne i trake u boji za njihov nesmetan rad. Blagajne, koje su iglièasti mehanizmi, obièno su vrlo popularne, te privlaèe pozornost kupaca, koji redoslijedom svojih brojeva vraæaju mi¹ljenje o cijeni, a drugi tehnièki parametri blagajne izlaze u drugom planu.

Posnet fiskalni pisaè s promjenama je vrlo tajanstven i razvija se vrlo brzo. Blagi nedostatak je, naravno, potreba za kori¹tenjem posebnog termalnog papira, koji je posebno dvostruko va¾niji od prethodno spomenutog offset papira koji se èesto koristi u matriènim pisaèima. Zapamtite plus i èinjenicu da tiskane role termalnog papira uvijek moraju biti postavljene u znaèajnim uvjetima. Sreæom, pisaèi jo¹ uvijek imaju elektronièku kopiju raèuna, na koju upuæuje Porezni ured. Takvi se podaci moraju èuvati najmanje 5 godina, jer u zadnjem trenutku Porezna uprava ima pravo provesti inspekciju.

Vrijedi ulagati u fiskalne valute renomiranih tvrtki kao ¹to su: posnet. Ovaj je proizvoðaè u ovom trenutku u moguænosti ponuditi najbolje tehnièke parametre blagajne, sve dok se posljednji, posebno financijski ureðaji pokrivaju atraktivnim promocijama.