Softver tvrtke microsoft je za tiaeen autorskim pravima

Poslovni softver koji se danas koristi zahtijeva pravnu verziju operativnog sustava iz kolekcije sustava Windows i izvorno, dovoljno sna¾no raèunalo. Èak i inaèice koje ne zahtijevaju instalaciju, igranje u oblaku i napredak u prozoru preglednika neæe biti zadovoljni sa 512 MB memorije.

U situaciji kada se investitor ne ¾eli braniti kao rob kontinuiranog a¾uriranja raèunalne opreme, program mu donosi klasièni cdn program. Kao ¹to se mo¾e vidjeti, on radi pod DOS sustavom na prodaji, nakon svega, to ne znaèi da su njegove ¹anse prestale prije 30 godina. Aplikacija se kombinira s tri osnovna modula: skladi¹tenje-fakturiranje, koje mo¾e podnijeti èak i veliko skladi¹te, HR i platni spisak, potporu politici upravljanja ljudskim kapitalom i registraciju vremena stvari i financijsko-raèunovodstvenog, servisiranja svakog oblika raèunovodstva. Radi besprijekorno s èitaèima barkodova, blagajnama i fiskalnim pisaèima, tiskarskim raèunima i ureðajima za fakturiranje SET-a. Za njegovu pa¾nju mo¾ete govoriti bilo koji broj èasopisa i rije¹iti posao na temelju odreðenih recepata. Sustav omoguæuje izdavanje, namirenje i knji¾enje avansa. Uz pomoæ klasiènog cdn programa, mo¾ete koristiti razlièite popustske sheme i cjenike pojedinaèno za sve va¹e izvoðaèe, tako da pripremljeni dokumenti sadr¾e dobre cijene.Softver bilje¾i narud¾be od primatelja i èak omoguæuje automatsku rezervaciju robe, ¹to je iznimno korisno za skladi¹te koje se brzo kreæe. U obliku povratnih kontejnera mo¾ete podesiti povratnu ambala¾u za njenu pa¾nju. Aplikacija radi s razlièitim pisaèima, gdje je moguæe ispisivati kulture i bar kodove.Program takoðer ima 45.000 korisnika u cijeloj Poljskoj. Ako se, od odreðenog poèetka, njegove sposobnosti pokazale nedovoljnima, distributer COMARCH-a oèekuje a¾uriranje najnovijih softverskih moguænosti, koristeæi do 40% popusta. Sam proces je gotovo neprimjetan za klijenta, a sve se radi pomoæu programa Comarch Assist.