Softverske tvrtke

Kada tra¾ite idealan softver za tvrtke, valja obratiti pozornost na ideju da je ERP Optima djelo tvrtke Krakow Comarch. Program Comarch ERP Optima je vrijedan alat za mala i srednja poduzeæa koji olak¹ava upravljanje podruèjima koja su im karakteristièna. Osim modula za raèunovodstvo i ljudske resurse, softver takoðer ima modele prodaje i skladi¹ta koji su idealni za prodajne i logistièke odjele.

potvrdaOvaj program mo¾e biti ponosan, meðu ostalima posjedovanje potvrde o sukladnosti sa Zakonom o raèunovodstvu. To je zbog èinjenice da postoji u stalnom a¾uriranju va¾eæim propisima. Osim toga, otvoreni su razni alati za izvje¹æivanje i prakse te internetske dra¾be.

pretplataPlaæajuæi mjeseènu pretplatu za kori¹tenje softvera, mo¾ete uzeti ne samo pristup njegovim va¾nim i sna¾nim funkcijama, veæ i tehnièku podr¹ku koja jamèi rje¹avanje tih problema i primjenu rje¹enja prilagoðenih odreðenom podruèju i institucijama. Zahvaljujuæi takvom pona¹anju, Comarch ERP Optima program vjerojatno neæe samo olak¹ati i prilagoditi funkcioniranje pojedinih odjela i cijele tvrtke, nego æe biti koristan iu indirektnom rje¹enju kako bi ojaèao svoj utjecaj.

Snail FarmSnail Farm Savršeno rješenje za vječnu kožu

demoPrije kupnje Comarch ERP Optima programa, moguæe je iskoristiti 30-dnevnu online demo verziju ili 60-dnevni offline demo. To je posebno va¾no, jer je va¾no pokrenuti odluku, tako da æe softver dobro funkcionirati u dobro poznatoj instituciji. Mnogi poduzetnici veæ su vjerovali programu Comarch ERP Optima. Koristi ga vi¹e od 60.000 tvrtki iz mnogih podruèja, ¹to je informacija o visokokvalitetnom softveru. Kako proizlazi iz anketa provedenih meðu poduzetnicima, do 93% ljudi koji koriste Comarch softver bili su zadovoljni njime.