Tehnolo ki napredak i nezaposlenost

U moderno doba, zajedno s tehnolo¹kim rastom, aktivnosti koje je bilo te¹ko doæi do ovog trenutka zaustavile su se. Sve zahvaljujuæi golemom napretku koji se priprema iz dana u dan uz bliske oèi.

Nitko nije iznenaðen razgovorima koji se provode uz pomoæ mobilnog telefona - ba - za generacije roðene u ovih desetak godina, nedostatak mobilnog telefona je ljepota koju je jednostavno te¹ko zamisliti. Zato ovaj primjer pokazuje promjenu koja postoji.

Meðutim, tehnolo¹ki napredak je i pojava uvijek inovativnih ureðaja svakodnevnog ¾ivota, kao i postupno pobolj¹anje postojeæih stvari od davnih vremena. Primjer je zasigurno odlièna kamera za mnogo desetljeæa. Trenutno su trendovi ove vrste audiovizualne opreme voðeni trendovima u njihovoj postupnoj minijaturizaciji. Prije svega, ima vi¹e praktiènosti da ih se koristi kako bi bili dostupni u svakom trenutku.

https://slim-cho.eu/hr/

Minijaturizacija, koju ne primjeæuju svi, ima i svoj individualni aspekt - mo¾e ugroziti osjeæaj privatnosti. Na koji naèin - pitat æe znati¾eljni skeptik. Pa, na primjer, postavljanjem cilja na polja na koja niste razmi¹ljali o moguænosti postavljanja snimatelja slika u njih.

Mikroskopske kamere, jer smo veæ do¹le u ovo stanje minijaturizacije, mogu biti osjetljivije od glave glave. Zahvaljujuæi tome, imaju zahvalan alat za kvazi ¹pijuna¾u. Naravno, za prosjeènu, prosjeènu osobu, ona igra kao fikciju. A ako uzmemo u obzir moguænost da takvu kameru registriramo takvom kamerom, èiji sudionici ne bi ¾eljeli da itko sazna za njezinu pojavu, onda puna hipoteza pada na punu hipotezu.

Registracija mikroskopske slike mo¾e biti èak i za ekonomsku inteligenciju, gledanje supru¾nika za kojeg se sumnja da ima nevjeru ili promatranje vremena u odreðenom gradu kao alternativno praæenje. Bez ikakvog razloga za tehnologiju uporabe, mikroskopska kamera æe imati koristan alat za snimanje slika gdje god tradicionalni fotoaparat nije dostupan.