Um u borbi protiv wande wegenerove bolesti

Pacijenti iz cijelog svijeta u potrazi za novim strategijama lijeèenja, koji ih smatraju u sukob s tom bolesti. Razvoj medicine u svijetu vrlo je raznolik. On ¾eli izmeðu ostalog, gospodarski razvoj, naèin financiranja zdravstvene za¹tite (ako postoji takvo financiranje i, opæenito govoreæi, bogatstvo zemlje.

Pacijenti iz cijelog svijeta, u sada¹njosti vi¹e bolesnika iz W³asne sve vi¹e usvajaju rje¹enje za rad izvan zemlje. To je isto dodano prvenstveno zahvaljujuæi informacijama o prekograniènoj zdravstvenoj za¹titi. Ova se direktorija koristi kao prolaz koji æe se kupiti u korist ako se vjerojatno neæe dati na kraju prebivali¹ta ili ako vrijeme prebrojavanja (na primjer, kako ukloniti katarakte je predugo.Perspektiva odlaska do dobivanja lijeènièke pomoæi je prilika koja se ne mo¾e uvijek koristiti. Putovanje u daleku zemlju povezano je s tro¹kovima i drugim preprekama koje nisu uvjet za odstupanje od odlaska. Nedostatak uèenja stranog jezika jedan je od takvih prepreka. Pacijenti vrlo èesto zbog toga odustaju & nbsp; lijeèenje u inozemstvu.Odreðeni pacijenti imaju subvenciju medicinskog prevoditelja. Medicinski prevoditelj je kvalificirana ¾ena koja ima medicinsko znanje i savladala je strani jezik, jo¹ uvijek na podruèju struènog rjeènika. Medicinski prijevod je napravljen s velikim detaljima i temeljito tako da nije izvor nesporazuma i slabe dijagnoze.Pacijenti najèe¹æe podsjeæaju na prevoðenje laboratorijskih testova, medicinske povijesti i rezultata specijalistièkih testova.Medicinski prijevod, s kojim æe pacijent otiæi specijalistu u drugoj zemlji, dat æe mnogo lekcija od medicinskog tima. Lijeènièki postupci bit æe izvrsni, pa æe pacijent stajati i stati zajedno.Kao ¹to je moguæe, jezièna barijera ne mora biti faktor za odustajanje od zdravstvene za¹tite izvan Poljske. Pomoæ medicinskog prevoditelja ovdje je neprocjenjiva jer dobar medicinski prijevod mo¾e biti kljuè uspjeha (tj. Oporavka.Direktiva o prekograniènoj zdravstvenoj skrbi velika je prilika za ljude kojima je potrebna pomoæ. Stoga vrijedi uzeti od sada¹njih moguænosti.